Oferta


usługi księgowe & doradztwo podatkowe

usługi dla wymagających

kpir / ryczałt

księgi rachunkowe

jpk / sprawozdania

kadry / płace

nadzór księgowy

doradztwo

usługi prawne

kpir / ryczałt

 

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia
 • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowych oraz deklaracji podatku od towarów i usług (VAT-7)
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • sporządzanie wewnętrznych dowodów księgowych
 • udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych
 • reprezentowanie przed organami kontroli skarbowej i ZUS

księgi rachunkowe

 

 • opracowanie lub aktualizacja zakładowego planu kont dostosowanego do potrzeb jednostki
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych
 • sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług (VAT-7)
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego: bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat, oraz informacji dodatkowej, wyjaśnianie zagadnień księgowych dotyczących
 • zawartości sprawozdań finansowych, uzgadnianie sald zobowiązań i należności, sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu (CIT-8)
 • sporządzanie raportów dla Zarządu, Rady nadzorczej, właścicieli, jednostek powiązanych, w tym również zagranicznych,
 • udzielanie konsultacji księgowych dotyczących prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych
 • wyprowadzanie zaległości księgowych
 • reprezentowanie przed organami kontroli skarbowej i ZUS

jednolite pliki kontrolne, sprawozdania i raporty

 

Przygotowujemy i przesyłamy jednolite pliki kontrolne z naszych systemów księgowych. Przygotowujemy wszelkiego typu sprawozdania i raporty finansowe, zgodnie z oczekiwaniami Klienta, opierając się na wzorach przedstawionych przez Klienta bądź też przedstawiając własne propozycje raportów. Raporty te i sprawozdania wspomagają podejmowanie decyzji finansowych w firmie, a mogą dotyczyć:

 • bilansu
 • rachunku zysków i strat
 • sprzedaży
 • przychodów i kosztów
 • należności i zobowiązań
 • płynności finansowej, itp.

kadry i płace

 

 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz rachunków do umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia i o dzieło)
 • obliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez pracodawcę oraz przygotowywanie przelewów zaliczek na ten podatek
 • wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS, a także przygotowanie odpowiednich przelewów tych składek
 • zgłaszanie, wyrejestrowywanie i aktualizacja danych pracowników w ZUS
 • sporządzanie dla pracowników informacji o warunkach zatrudnienia
 • sporządzanie pasków wynagrodzeń
 • wystawianie na wniosek pracowników zaświadczeń o zarobkach oraz potwierdzanie zgodności wystawionego zaświadczenia przed odpowiednimi instytucjami
 • przygotowywanie raportów ZUS RMUA
 • sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11/8B)
 • reprezentowanie w Urzędzie Skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz innych instytucjach w określonym wymiarze czasowym.
 • prowadzenie teczek pracowniczych
 • sporządzanie umów z zakresu prawa pracy: umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów o odpowiedzialności materialnej, umów o współodpowiedzialności materialnej.
 • opracowywanie regulaminów pracy i wynagradzania
 • działania związane z uzyskiwaniem zezwoleń na pracę cudzoziemców

nadzór księgowy i organizacja obiegu dokumentacji

 

Sprawujemy nadzór nad personelem księgowym w siedzibie Klienta, poprzez przejęcie odpowiedzialności zgodnie z zakresem funkcji Głównego Księgowego firmy.

Doświadczenie w kontaktach z kontrahentami działającymi w różnych formach prawnych pozwoliło nam na zdobycie wiedzy związanej z systemami organizacji rachunkowości w firmie.

W ramach nadzoru księgowego i organizacji obiegu dokumentacji proponujemy usługi w zakresie:

 • organizacji rachunkowości i kontroli wewnętrznej w Państwa firmie – opracowanie, aktualizacja i wdrażanie planu kont, opracowanie procedur kontroli wewnętrznej, itp.
 • opracowania polityki rachunkowości firmy
 • współpracy przy wyborze i wdrażaniu programów finansowo - księgowych
 • przeszkolenia pracowników w zakresie przygotowywania i obiegu dokumentacji księgowej – rozliczanie zaliczek, rozliczanie podróży służbowych, prowadzenie raportu kasowego, sporządzanie faktur VAT sprzedaży, itp.

doradztwo podatkowe

 

Współpracujemy z profesjonalnymi doradcami podatkowymi, którzy służą nam pomocą bądź realizują zadania związane z:

 • bieżącym doradztwem (porady ustne i pisemne)
 • wydawaniem opinii podatkowych
 • doradzaniem dla rozpoczynających działalność gospodarczą (wybór formy działalności i formy opodatkowania)
 • świadczenie usług związanych z uzyskaniem zwrotu podatku VAT przez spółki zagraniczne
 • sporządzanie dokumentacji cen transferowych
 • weryfikacją podatkowego bezpieczeństwa Klienta
 • udziałem w postępowaniu podatkowym
 • świadczeniem usług związanych z opodatkowaniem cudzoziemców
 • sporządzaniem odwołań od decyzji organów podatkowych
 • opracowaniem optymalizacji – racjonalizacji obciążeń podatkowych
 • audytem podatkowym
 • współpracą podczas audytu rachunkowego

usługi prawne

 

 • zakładanie spółek prawa handlowego i rejestracja w KRS,
 • przekształcanie (zmiana formy prawnej) istniejących jednostek,
 • zakładanie spółek prawa handlowego i rejestracja w KRS
 • zorganizowanie obsługi notarialnej, prawnej i tłumaczenia potrzebnych do przeprowadzenia transakcji
 • dokonywanie zmian w KRS wraz z odebraniem odpisu

zapraszamy do współpracy

Świadczymy kompleksową obsługę dla podmiotów o różnym profilu działalności i formie prawnej. Naszymi klientami są zarówno małe jednoosobowe firmy jak i też spółki prawa handlowego.